موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

: پروژه هاي ريلي آنجام شده

اين شركت در بدو تأسيس بدليل موقعيت ممتاز جغرافيايي و اتصال به شبكه ريلي راه آهن اقدام به ساخت و اجراي پروژه هاي ريلي نموده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

ساخت 300 دستگاه بدنه واگن 13 متري 6 محوره به وزن 2100 تن -
ساخت 250 دستگاه شاسي واگن 12 متري لبه بلند به وزن 1500 تن -
ساخت 250 دستگاه بدنه واگن 12 متري لبه بلند به وزن 1500 تن -
ساخت 50 دستگاه شاسي واگن 19 متري كانتينر براي كشور كوبا به وزن 600 تن -
ساخت 50 دستگاه شاسي واگن 14 متري حمل سيمان كشور كوبا به وزن 300 تن -
ساخت يك دستگاه واگن كفي چند منظوره به عنوان نمونه -
طراحي و بهينه كردن 120 دستگاه واگن حمل پودر آلومينيوم -
طراحي و بازسازي 2 دستگاه واگن تصادفي لبه بلند شركت حمل و نقل فولاد ريل جنوب -
ساخت بدنه يك دستگاه واگن مسقف كشور سودان به عنوان نمونه -
   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1