موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : محصولات قلع اندود

:موارد مصرف

قوطي هاي روغن - مواد غذايي و غير غذايي به اشكال مختلف

قوطي هاي نوشابه به صورت دو تكه و سه تكه

   

قوطي هاي اسپري

دبه، بشكه، چليك، سطل

درب شيشه و بطري

 

سيني هاي پخت

 

صفحات چاپ

پانل هاي سقفي

 

واشرها و فيلترها

ساير مصنوعات

 

 استانداردها

كيفيت محصولات قلع اندود بر اساس استاندارد (T65  تا T2),ASTM (T50  تا EURO NORM (T1

پوشش قلع از 22.2 تا 2.26 گرم بر متر مربع با روغن و بدون روغن و ضخامت از 0.5 تا 1.8 میلیمتر بر اساس سفارش قابل عرضه است.

   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1