موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : محصولات گرم نورد شده

: موارد مصرف

 

مصارف عمومي و سازه اي

توليد مخازن گاز مايع و مخازن تحت فشار

   

فرم دهي سرد - كشش و كشش عميق

   

توليد انواع لوله هاي انتقال آب - نفت و گاز

   

توليد فراورده هاي سرد نورد شده

 

استانداردها

DIN-JIS-ASTM-AFNOR-UNI-SAE/AISI
)EURONORM(EN)-BS-API-ISIRI استاندارد ملي ايران Iranian National Standard(

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1