موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

 

: تاريخچــه

شـركت صنــايع آهن وفولاد درخشــان اراك(سهامي خاص)براساس تصميمات متخذه در جلسات مجمع عمومي موسسین به تاريخ14/8/75 تشكيل شده و درتاريخ 29/9/1375 تحت  شماره 2726  در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اراك به ثبت رسيده است. مراتب ثبت  و تاسيس  شركت  طـي آگهي تاسيس  شماره  28627 مورخ 3/10/75 در روزنامه رسمي شماره  15111  كشور درج گرديده است . مركز شركت در اراك ميباشد.

  : موضوع  شركت 

هدف ازتشكيل شركت  عبارت است از انجام كليه  فعـاليتهاي توليـدي ،  صنعتي ،  بازرگاني و خدماتي در زمينه هاي مختلف،   خصوصــاً در زمينه طــراحي ،  ســاخت ، توليد ،  راه انــدازي و اداره واحــدهاي توليدی انواع مصنوعات فلزي وفولادي و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و خودروهای ریلی و انجام خدمات فلزي و شكل دادن ورقهاي  فولادي به ابعاد مورد نيـاز صنايع و تاسيسـات ،مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج  ازكشور، تاسيس واحدهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، خدمات وتجاري درداخــل و خارج ازكشور اخــذ نمــايندگي  از شركتهاي داخلي و خارجي و اعطاي نمايندگي به آنان، شركت در مناقصه ها و مزايده ها در داخل وخارج از كشور،  واردات وصادرات، خريد و فروش وانجام كليه فعاليتهاي  تجاري و مالي مجـاز.

   
: فعاليت ها و محصولات اصلي
  فعالیتهای خدماتی

عضو شبكه دو فروش مجتمع فولاد مباركه اصفهان شامل :

- فروش انواع ورق گرم و سرد به صورت شيت يا كلاف
- تبديل كلاف گرم با ضخامت 16 ميليمتر به ورق
- تبديل كلاف سرد با ضخامت ( 3/0 الي 99/2 ) ميليمتر به ورق
- عرضه ورقهاي پوشش رنگي و گالوانيزه بصورت  سينوسي،  ذوزنقه اي، شادولاین
- عرضه ورق و كلافهاي قلع اندود 

فعاليتهاي توليدي صنعتي

- طراحی و ساخت انواع واگن باری
- طراحي و ساخت سازه هاي فلزي – تجهيزات كارخانه اي
- ساخت انواع مخازن ذخيره و تحت فشار

 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1