موارد مصرف ورقهاي فولادي


ساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : پروژه هاي مخزن اجرا شده

گروه دوم پروژه ها مربوط به طراحي و ساخت انواع مخازن استوانه اي و مكعب ذخيره و تحت فشار مي باشد كه بر اساس استانداردهاي BS-ASME-ASTM و الزامات مشتري طراحي و ساخته مي شود كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

طراحي و ساخت تجهيزات براي شركت حفاري نفت هاليبرتون – درسكو – اپيكو – SCOMI

-

طراحي و ساخت MIXING TANK به حجم 80 متر مكعب

-

طراحي و ساخت HOPPER در كنار MIXING TANK

-

طراحي و ساخت BRINE TANK به حجم 60 متر مكعب

-

طراحي و ساخت SILO به حجم 80 متر مكعب تحت فشار PSI100

-

طراحي و ساخت SURGE TANK به حجم 2.5 متر تحت فشار PSI100 

-

طراحي و ساخت SURGE TANK به حجم 2.5 متر تحت فشار PSI100 

-
   
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1