موارد مصرف ورقهاي فولاديساختمان
توليد خودرو
محصولات گالوانيزه
بسته بندي
هوا فضا
انواع كانالها
ملزومات كشاورزي
توليد لوله
مخازن
صنايع ريلي
سازه هاي فلزي
تأسيسات نيروگاهي

  : واحد ابزار سازي
با توجه به نياز به ساخت انواع فيكسچرها و قالبها و ... اين شركت در جهت ارتقاء كيفيت اقدام به تأسيس واحد ابزارسازي در كنار ساير واحدها نموده است.

: امكانات و تجهيزات

دستگاههاي تراش و فرز -
انواع اره ديسكي، اره نواري، اره لنگ، اره آتشي -
دستگاههاي سوراخكاري شامل دريل هاي ستوني و دريل هاي راديال -
     
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1